Gwybodaeth

Caiff Parc Adfer ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015, ac mae’r gwaith o’i ddatblygu yn symud tua’r cyfnod o dair blynedd i’w adeiladu gan ddechrau yn niwedd 2016

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu. Mae’r contractwr wedyn wedi penodi Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Gyda’i gilydd, CNIM a Clugson yw’r partneriaid cyflenwi a ddewiswyd gennym ar gyfer prosiect Parc Adfer.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar gyfer dylunio ac adeiladu gorsafoedd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o orsafoedd ynni o wastraff ledled y byd.

Mae Clugston Construction wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi cael enw da am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau – llawer ohonynt yn gynlluniau uchel eu proffil sydd wedi ennill gwobrau ac ar gyfer cleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gyfleuster Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy, Sir y Fflint. Wrth i gontractau gael eu trefnu, bydd cyfle am swyddi drwy gydol y cyfnod adeiladu, gan ddibynnu ar y sgiliau a fydd eu hangen.

Newyddion – Mawrth 2019

Mae Cyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer Wheelabrator wedi cael sgôr o bum seren mewn Archwiliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol gan Gyngor Diogelwch Prydain

Mae CNIM, sef y contractwr peirianneg, caffael ac adeiladu yng Nghyfleuster Adfer Ynni Parc Adfer Wheelabrator Technologies, wedi llwyddo i gwblhau Archwiliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol Pum Seren ar arferion gorau a gynhaliwyd gan Gyngor Diogelwch Prydain. Mae’r archwiliad yn dangos ymrwymiad y cwmnii sicrhau bod ei systemau rheoli iechyd a diogelwch a threfniadau cysylltiedig yn gwella’n barhaus.

Cafodd CNIM werthusiad cynhwysfawr, ansoddol a chadarn o bolisïau, prosesau ac arferion iechyd a diogelwch galwedigaethol y cwmni a hynny ar ei safle yng Nglannau Dyfrdwy yng ngogledd Cymru. Roedd y broses archwilio yn cynnwys adolygu dogfennau, cyfweliadau ag uwch reolwyr, gweithwyr a rhanddeiliaid pwysig ynghyd â samplu gweithgareddau gweithredol.

Roedd yr archwiliad yn mesur perfformiad yn erbyn dangosyddion arferion gorau rheoli iechyd a diogelwch ac adolygiad manwl o dros 60 o elfennau unigol.

Cafodd CNIM sgôr o bum seren ar ôl yr archwiliad, nodwedd o sefydliad sy’n arddel yr arferion gorau.

Dywedodd David Parr, Cyfarwyddwr Polisi a Gwasanaethau Technegol Cyngor Diogelwch Prydain: “Mae cael sgôr o bum seren yn ein Harchwiliad Iechyd a Diogelwch o’r arferion galwedigaethol gorau yn llwyddiant aruthrol ac mae’n dangos sefydliad rhagweithiol, sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod ei drefniadau iechyd a diogelwch yn gwella’n barhaus ac sy’n rheoli’r peryglon i iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr. Dylai CNIM fod yn falch o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.”

Dywedodd Daniel Merlo, Pennaeth Iechyd a Diogelwch a CDM CNIM: “Dydy CNIM ddim yn cyfaddawdu o ran iechyd a diogelwch ar ei safleoedd adeiladu ac rydym ni wrth ein boddau bod y mesurau sydd gennym ni ar waith, ynghyd â gwaith ardderchog ein tîm ym Mharc Adfer Wheelabrator, wedi cael eu cydnabod fel hyn. Does dim gwell cydnabyddiaeth na sgôr o bum seren gan Gyngor Diogelwch Prydain.”

Mae Parc Adfer yn cael ei ddatblygu o dan oruchwyliaeth y cleient, Wheelabrator Technologies. Dywedodd Paul Green, Rheolwr Gyfarwyddwr Wheelabrator yn y DU: “Does dim gwell cydnabyddiaeth na sgôr o bum seren gan Gyngor Diogelwch Prydain. Mae timau CNIM a Wheelabrator wedi cydweithio’n agos i gyflawni hyn. Rydym ni’n parhau i fynd ati i ddarparu’r perfformiad diogelwch gorau ym Mharc Adfer Wheelabrator.”