Asiantaethau

Asiantaethau

A fydd staff asiantaeth yn cael eu cyflogi ar y safle?

Bydd. Efallai y bydd gweithwyr yn dod drwy asiantaethau ar rai adegau, neu’r prif gyflenwyr llafur fel maen nhw’n cael eu galw weithiau.   Fel rhan o’r cytundebau is-gontractio, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eu telerau ac amodau yn cydymffurfio â’r amodau a’r cyfraddau tâl cenedlaethol isaf, neu eu bod yn well na hynny. Bydd gofyn hysbysebu unrhyw swyddi gwag a fydd yn cael eu rhoi i asiantaethau yn lleol hefyd. Yn olaf, byddwn yn gwneud yn siŵr bod unig fasnachwyr yn cael y cyfle i wneud cais am swyddi gwag drwy gwmnïau arbennig sy’n bodloni ein polisïau.

Pa gyfran o staff y disgwylir iddyn nhw gael eu cyflogi drwy asiantaethau?

Gan fod nifer y bobl ar y safle’n amrywio, nid yw’n bosib amcangyfrif y ffigwr hwn ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi cynnal digwyddiad ‘cwrdd â’r prynwr’ yn barod, ac mae’n debyg y byddwn ni’n ystyried digwyddiad ychwanegol rhan o’r ffordd drwy’r prosiect, gan ein bod ni’n awyddus i recriwtio cwmnïau lleol, gyda gweithwyr lleol. Mae’n annhebygol y bydd gennym ffigwr clir nes byddwn ni’n dod at ddiwedd y prosiect oherwydd mae’n bosib y bydd nifer o gwmnïau’n dal i gyflwyno’u hunain er mwyn cymryd rhan.

A fydd unrhyw gwmnïau ymbarél yn cael eu defnyddio?

Na. Ein polisi ni yw na fydd unrhyw gwmnïau ymbarél yn rhan o’r prosiect.