Cyfleoedd gwaith, cyflenwi a hyfforddi

Beth sy’n cael ei wneud i annog pobl leol i wneud cais am swyddi?

Mae CNIM yn gweithio’n galed i gynnwys cwmnïau lleol yng nghadwyn cyflenwi’r prosiect ac i hyrwyddo cyflogaeth leol yn ystod y cam adeiladu drwy ffeiri swyddi. Cafodd yr un gyntaf ei chynnal ym mis Mai y llynedd, a daeth dros 150 o bobl iddi. Ers hynny, mae 250 o bobl eraill wedi dangos diddordeb mewn cael gwaith ac fe gynhaliwyd ffair swyddi arall yn gynharach eleni. Mae modd cofrestru diddordeb mewn cael gwaith yn ystod cam adeiladu’r prosiect drwy anfon CV i info@parcadferconstruction.co.uk Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chasglu a phan fydd contractau’n cael eu rhoi, bydd unrhyw is-gontractwr sydd ag angen gweithwyr ychwanegol yn cael ei annog i gael y gweithwyr hynny o’r ardal leol. O ran cyflenwyr, mae 30 cwmni lleol sy’n cael eu cyflogi ar y safle ar hyn o bryd neu wedi cael eu cyflogi. Bydd rhagor i ddod wrth i gontractau barhau i gael eu rhoi. Gall cwmnïau lleol gofrestru eu diddordeb fel cyflenwr neu gontractwr drwy anfon e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei hanfon ymlaen i’r adran gaffael. Os bydd y cynnyrch neu’r cyflenwr yn berthnasol, bydd Holiadur Cyn-Gymhwyso yn cael ei anfon at y cwmni. Os caiff hwn ei ddychwelyd, daw’n rhan o’r broses gaffael safonol unwaith y bydd y contract yn barod i gael ei roi.

Sawl swydd leol sy’n cael ei chynnig, a beth fydd y lefelau o ran sgiliau?

Bydd nifer y swyddi ar y safle, fel sy’n wir gydag unrhyw brosiect adeiladu arall, yn codi a gostwng yn ystod cyfnod y prosiect. Nid yw’n bosib dweud pa gyfran o’r swyddi sy’n dod ar gael ar unrhyw adeg, fydd modd ei chynnig i bobl leol, gan gofio am natur arbenigol rhai o’r offer a’r peiriannau. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud pob ymdrech i recriwtio pobl fedrus yn lleol, drwy gyfrwng y ffeiriau swyddi a chyfleoedd recriwtio. Mae cymhlethdod a natur ddeinamig y cyfnod adeiladu yn golygu y bydd nifer y swyddi gwag yn amrywio’n eang yn y gwahanol grefftau, a bydd gofyn am wahanol sgiliau ar wahanol adegau.

Sawl swydd sy’n cael ei chreu yn ystod y cyfnod adeiladu?

Fel o’r blaen, mae nifer y swyddi ar y safle ar unrhyw adeg yn amrywio’n sylweddol, a bydd yn parhau i newid wrth i’r prosiect ddatblygu. Rydym ni’n rhagweld y bydd tua 400 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle yn ystod cyfnod adeiladu’r cyfleuster. Dim ond am gyfnodau byr y bydd llawer o’r gweithwyr ar y safle. Bydd cyfleoedd niferus yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau yn ystod y cyfnod adeiladu hefyd.

Faint o bobl fydd yn cael eu cyflogi’n barhaol?

Bydd y cyfleuster yn creu 35 o swyddi gweithredol amser llawn newydd yn ystod ei gyfnod gweithredu o 25 mlynedd. Bydd y rhain yn swyddi parhaol, amser llawn, a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig. Bydd y swyddi hyn yn cael eu hysbysebu’n lleol, a byddem yn disgwyl i gyfran fawr o’r gweithlu newydd fod yn byw yn ardal Glannau Dyfrdwy.

A oes cyfleoedd prentisiaeth?

Mae hyd y cyfnod adeiladu a natur fyrhoedlog llawer o’r contractwyr sy’n rhan o gam adeiladu cyfleuster Parc Adfer, yn golygu ei bod yn anodd cynnig prentisiaethau llawn. Ond, mae CNIM mewn cysylltiad â chynrychiolwyr undebau llafur lleol i gynnig, lle y bo’n rhesymol bosib, leoliadau gwaith sy’n cefnogi prentisiaid lleol i gwblhau eu prentisiaethau.

Pan fydd y cyfleuster yn weithredol, mae’n bosib y bydd Wheelabrator Technologies yn edrych ar gyfleoedd i gynnig prentisiaethau.

Pa elfennau o’r prosiect sy’n dod o Ewrop/o’r tu allan i’r UE?

Mae llawer o brif gydrannau technegol a dyluniad y cyfleuster yn cael eu cyflawni gan gwmnïau hynod arbenigol o’r tu allan i’r DU, ac mae ganddyn nhw hanes blaenorol ac arbenigedd gyda’r gorau yn y diwydiant mewn datblygu safleoedd troi gwastraff yn ynni fel Parc Adfer.

Sut mae contractwyr cynnal a chadw a pheirianneg eraill yn cael eu dewis?

Yn ystod y cam adeiladu, mae angen amrywiaeth o becynnau a chyflenwyr ar y prosiect. Rydym ni wedi cwrdd â rhai ohonyn nhw’n barod yn y digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, ac rydym ni’n annog eraill i gofrestru eu diddordeb – gweler C10 a C20. Mae’r arbenigwyr caffael yn asesu’r contractwyr yn ôl meini prawf y prosiect, a oedd yn rhan o’r broses cais am ddyfynbris.