Cyfleoedd gwaith, cyflenwi a hyfforddi

Cyfleoedd gwaith, cyflenwi a hyfforddi

Beth fydd yn cael ei wneud i annog pobl leol i wneud cais am swyddi?

Ein bwriad yw defnyddio cymaint o lafur lleol â phosib pan allwn ni a phan fo’n ddoeth gwneud hynny. Bydd y cyfleoedd swyddi a fydd ar gael yn cael eu hysbysebu’n lleol, a byddwn yn gweithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith a safleoedd recriwtio eraill i hysbysebu’r swyddi gwag.

Mae dwy ffair swyddi wedi cael eu trefnu i helpu contractwyr i recriwtio o’r ardal leol pan fo’r sgiliau angenrheidiol ar gael. Hefyd, mae’n bosib y bydd rhai gweithwyr yn dod drwy asiantaethau, felly byddwn yn gweithio gyda nhw i hysbysebu a recriwtio’n lleol lle bo hynny’n ymarferol. Byddwn hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol y bartneriaeth i helpu i wneud yn siŵr bod modd recriwtio pobl fedrus o’r ardal leol cymaint â phosib, o ystyried natur arbenigol rhai o’r offer a’r peiriannau.

Sawl swydd fydd yn cael ei chreu yn ystod y cyfnod adeiladu?

Fel o’r blaen, bydd nifer y swyddi ar y safle ar unrhyw adeg yn amrywio’n sylweddol ac yn parhau i newid yn ystod cyfnod y prosiect. Nid yw’n bosib dweud o flaen llaw yn union sawl swydd fydd yn cael ei chreu yn ystod y cyfnod adeiladu, ond rydyn ni’n rhagweld y bydd tua 250 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle yn ystod y cyfnod adeiladu prysuraf. Fodd bynnag, dim ond am gyfnod byr fydd hyn, gan na fydd nifer o weithwyr ar y safle am fwy nag ychydig fisoedd ar y tro. Bydd cyfleoedd niferus yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau yn ystod y cyfnod adeiladu hefyd.

Sawl swydd leol fydd yn cael ei chynnig, a beth fydd y lefelau o ran sgiliau?

Mae nifer y swyddi ar y safle, fel sy’n wir gydag unrhyw brosiect adeiladu arall, yn codi a gostwng yn ystod cyfnod y prosiect. Nid yw’n bosib dweud ymlaen llaw pa gyfran o’r swyddi sy’n dod ar gael ar unrhyw adeg a gynigir i bobl leol. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud pob ymdrech i recriwtio’n lleol drwy gyfrwng y ffeiriau swyddi a chyfleoedd recriwtio.

Mae cymhlethdod a natur ddeinamig y cyfnod adeiladu yn golygu y bydd nifer y swyddi gwag yn amrywio’n eang yn y gwahanol grefftau, a bydd gofyn am wahanol sgiliau ar wahanol adegau.

Faint o bobl y disgwylir iddyn nhw gael eu cyflogi’n barhaol?

Bydd y cyfleuster yn creu 35 o swyddi gweithredol yn ystod ei gyfnod gweithredu o 25 mlynedd. Bydd y rhain yn swyddi parhaol, llawn-amser, a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig. Bydd y swyddi hyn yn cael eu hysbysebu’n lleol, a byddem yn disgwyl i gyfran fawr o’r gweithlu newydd fod yn byw yn ardal Glannau Dyfrdwy.

Bydd y swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yn y ffeiriau swyddi sydd wedi’u trefnu. Bydd hyn yn rhan o’r broses recriwtio ar gyfer y swyddi adeiladu a’r swyddi gweithredol. Hefyd, bydd gofyn cael contractau gwasanaeth cyffredinol a chymorth parhaus drwy gydol oes weithredu’u cyfleuster.

A fydd cyfleoedd prentisiaeth?

Bydd y cynnig prentisiaeth safonol yn anodd ei weithredu ym Mharc Adfer oherwydd bydd y broses adeiladu’n digwydd, yn nodweddiadol, dros gyfnod o dair blynedd, gydag ychydig yn unig o rolau prentisiaeth ar gael yn barhaus yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, rydyn ni wedi gallu mynd i’r afael â hyn mewn ardaloedd eraill o’r wlad/mewn prosiectau eraill drwy ‘rannu prentisiaid’. Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o hyn.

Pa agweddau ar y prosiect fydd yn dod o Ewrop/o’r tu allan i’r UE?

Er mai cwmnïau o’r Deyrnas Unedig, gan mwyaf, fydd yn gyfrifol am nifer o elfennau’r prosiect, gan gynnwys peirianneg sifil, bydd yn rhaid i rai agweddau ar y prosiect ddod o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig.   Nid yw’r math o dechnoleg a ddefnyddir mewn ffatrïoedd ynni o wastraff ar gael yn y Deyrnas Unedig am resymau hanesyddol, oherwydd y diffyg gallu gweithgynhyrchu diwydiannol yn y Deyrnas Unedig a’r ffaith nad oes ffatrïoedd o’r math y bwriedir eu cael ar gyfer Parc Adfer wedi cael eu hadeiladu ers sawl blwyddyn yn y wlad hon. Felly, bydd yn rhaid i ddyluniad y ffatri a’r cydrannau technegol ddod o gwmnïau arbenigol iawn o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, gyda’r arbenigedd ac arbenigedd gweithgynhyrchu.

Fodd bynnag, bydd yna gyfleoedd i gyflenwyr yn ystod cyfnod adeiladu a gweithredu’r cyfleuster hefyd. Mae’r cyfleoedd wedi’u rhestru yma.

Sut gall fy nghwmni gael ei ystyried ar gyfer gwaith?

Cynhaliwyd digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar 3 Tachwedd 2016 i gwmnïau a oedd â diddordeb mewn darparu’r gwasanaethau angenrheidiol. Ond, os na fuoch chi yn y sesiwn, cofrestrwch eich diddordeb yma.

Sut bydd contractwyr cynnal a chadw a pheirianneg eraill yn cael eu dewis?

Mae angen amrywiaeth o becynnau a chyflenwyr ar y prosiect. Rydyn ni wedi cwrdd â rhai ohonyn nhw’n barod yn y digwyddiad cwrdd â’r prynwr ac rydyn ni’n annog eraill i gofrestru eu diddordeb yma.   Bydd yr arbenigwyr caffael yn asesu’r contractwyr yn ôl meini prawf y prosiect, a oedd yn rhan o’r broses cais am ddyfynbris.