Cyfleoedd gwaith, cyflenwi a hyfforddi

Beth sy’n cael ei wneud i annog pobl leol i wneud cais am swyddi?
Mae CNIM yn gweithio’n galed i gynnwys cwmnïau lleol yng nghadwyn cyflenwi’r prosiect ac i hyrwyddo cyflogaeth leol yn ystod y cam adeiladu drwy ffeiri swyddi. Cafodd yr un gyntaf ei chynnal ym mis Mai y llynedd, a daeth dros 150 o bobl iddi. Ers hynny, mae 200 o bobl eraill wedi dangos diddordeb mewn cael gwaith a bydd ffair swyddi arall yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 22 Mai 2018.

Mae modd cofrestru diddordeb mewn cael gwaith yn ystod cam adeiladu’r prosiect drwy gyflwyno CV i info@parcadferconstruction.co.uk neu drwy wefan y prosiect www.parcadferconstruction.co.uk. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chasglu a phan fydd contractau’n cael eu rhoi, bydd unrhyw isgontractwr sydd ag angen gweithwyr ychwanegol yn cael ei annog i gael y gweithwyr hynny o’r ardal leol.

O ran cyflenwyr, mae 30 cwmni lleol sy’n cael eu cyflogi ar y safle ar hyn o bryd neu wedi cael eu cyflogi. Bydd rhagor i ddod wrth i gontractau barhau i gael eu rhoi. Gall cwmnïau lleol gofrestru eu diddordeb fel cyflenwr neu gontractwr naill ai drwy anfon e-bost at info@parcadferconstruction.co.uk neu drwy wefan y prosiect www.parcadferconstruction.co.uk. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei hanfon ymlaen i’r adran gaffael. Os bydd y cynnyrch neu’r cyflenwr yn berthnasol, bydd Holiadur Cyn-Gymhwyso yn cael ei anfon at y cwmni. Os caiff hwn ei ddychwelyd, daw’n rhan o’r broses gaffael safonol unwaith y bydd y contract yn barod i gael ei roi.

Sawl swydd leol sy’n cael ei chynnig, a beth fydd y lefelau o ran sgiliau?

Bydd nifer y swyddi ar y safle, fel sy’n wir gydag unrhyw brosiect adeiladu arall, yn codi a gostwng yn ystod cyfnod y prosiect. Nid yw’n bosib dweud pa gyfran o’r swyddi sy’n dod ar gael ar unrhyw adeg, fydd modd ei chynnig i bobl leol, gan gofio am natur arbenigol rhai o’r offer a’r peiriannau. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud pob ymdrech i recriwtio pobl fedrus yn lleol, drwy gyfrwng y ffeiriau swyddi a chyfleoedd recriwtio.

Mae cymhlethdod a natur ddeinamig y cyfnod adeiladu yn golygu y bydd nifer y swyddi gwag yn amrywio’n eang yn y gwahanol grefftau, a bydd gofyn am wahanol sgiliau ar wahanol adegau.

Unwaith y bydd Parc Adfer yn weithredol, bydd yn creu 35 o swyddi amser llawn parhaol ar gyfer gweithwyr medrus iawn yn ystod ei gyfnod gweithredu o 25 mlynedd.

Sawl swydd sy’n cael ei chreu yn ystod y cyfnod adeiladu?

Fel o’r blaen, mae nifer y swyddi ar y safle ar unrhyw adeg yn amrywio’n sylweddol, a bydd yn parhau i newid wrth i’r prosiect ddatblygu. Rydym ni’n rhagweld y bydd tua 400 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle yn ystod cyfnod adeiladu’r cyfleuster. Dim ond am gyfnodau byr y bydd llawer o’r gweithwyr ar y safle. Bydd cyfleoedd niferus yn y gadwyn gyflenwi i fusnesau yn ystod y cyfnod adeiladu hefyd.

Faint o bobl fydd yn cael eu cyflogi’n barhaol?

Bydd y cyfleuster yn creu 35 o swyddi gweithredol amser llawn newydd yn ystod ei gyfnod gweithredu o 25 mlynedd. Bydd y rhain yn swyddi parhaol, amser llawn, a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei gynnig. Bydd y swyddi hyn yn cael eu hysbysebu’n lleol, a byddem yn disgwyl i gyfran fawr o’r gweithlu newydd fod yn byw yn ardal Glannau Dyfrdwy.

Hefyd, bydd gofyn cael contractau gwasanaeth cyffredinol a chymorth parhaus drwy gydol oes weithredu’r cyfleuster. Mae disgwyl i’r effaith economaidd gadarnhaol ar yr ardal leol yn ystod y cyfnod gweithredu fod yn filiynau o bunnoedd gan fod cyfleusterau fel Parc Adfer yn golygu nifer o brosiectau cynnal a chadw mawr rheolaidd bob blwyddyn a fydd yn galw am gefnogaeth arbenigol gan fusnesau a chontractwyr lleol. Disgwylir y bydd y cyfleoedd tymor hir i’r gadwyn gyflenwi yn werth dros £40 miliwn dros y 25 mlynedd nesaf.

A oes cyfleoedd prentisiaeth?

Mae hyd y cyfnod adeiladu a natur fyrhoedlog llawer o’r contractwyr sy’n rhan o gam adeiladu cyfleuster Parc Adfer, yn golygu ei bod yn anodd cynnig prentisiaethau llawn. Ond, mae CNIM mewn cysylltiad â chynrychiolwyr undebau llafur lleol i gynnig, lle y bo’n rhesymol bosib, leoliadau gwaith sy’n cefnogi prentisiaid lleol i gwblhau eu prentisiaethau.

Pan fydd y cyfleuster yn weithredol, mae’n bosib y bydd Wheelabrator Technologies yn edrych ar gyfleoedd i gynnig prentisiaethau.

Pa elfennau o’r prosiect sy’n dod o Ewrop/o’r tu allan i’r UE?

Mae llawer o brif gydrannau technegol a dyluniad y cyfleuster yn cael eu cyflawni gan gwmnïau hynod arbenigol o’r tu allan i’r DU, ac mae ganddyn nhw hanes blaenorol ac arbenigedd gyda’r gorau yn y diwydiant mewn datblygu safleoedd troi gwastraff yn ynni fel Parc Adfer.

Sut mae contractwyr cynnal a chadw a pheirianneg eraill yn cael eu dewis?

Yn ystod y cam adeiladu, mae angen amrywiaeth o becynnau a chyflenwyr ar y prosiect. Rydym ni wedi cwrdd â rhai ohonyn nhw’n barod yn y digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, ac rydym ni’n annog eraill i gofrestru eu diddordeb – gweler C10 a C20. Mae’r arbenigwyr caffael yn asesu’r contractwyr yn ôl meini prawf y prosiect, a oedd yn rhan o’r broses cais am ddyfynbris.