Ffair Swyddi

Ffair Swyddi

Beth yw’r ffair swyddi?

Mae ffair swyddi Parc Adfer yn rhoi cyfle i bobl gwrdd â rhai o’r contractwyr sy’n gweithio ar y safle, a darganfod mwy am y swyddi y bydd eu hangen yn ystod cyfnod adeiladu’r prosiect.

Ar gyfer pwy?

Gall pawb sydd â diddordeb yn y gwaith o adeiladu Parc Adfer ddod i’r ffair swyddi. Mae ar agor i bawb ac mae’n rhad ac am ddim.

Pryd fydd yn cael ei gynnal?

Cafodd un digwyddiad ei gynnal ym mis Mai 2017, ac mae’r un nesaf ddydd Mawrth Mai 22ain 2018 rhwng 14:00 a 19:00. Caiff ei gynnal yn y Ganolfan Gynadledda yng Ngholeg Cambria, Ffordd Kelsterton, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy CH5 4BR. Mae’r ffair am ddim ac ar agor i’r cyhoedd, ac nid oes angen i chi gofrestru ymlaen llaw.

 

Pam cynnal y ffair?

Mae’r ffair swyddi’n rhoi cyfle i gontractwyr allu recriwtio o’r ardal leol lle mae’r sgiliau angenrheidiol ar gael. Mae hefyd yn sicrhau bod pobl leol yn cael y cyfle gorau posibl i ddysgu am y swyddi fydd eu hangen.

Faint o swyddi fydd yna?

Bydd nifer y swyddi yn amrywio ar wahanol adegau, a bydd nifer y swyddi’n parhau i newid drwy gydol y prosiect. Nid oes modd dweud yn bendant ymlaen llaw faint o swyddi a gaiff eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu, ond rydym yn rhagweld y bydd tua 250 o bobl yn cael eu cyflogi ar y safle yn ystod y cyfnod adeiladu prysuraf.

A fydd angen hyfforddiant i wneud rhai o’r swyddi?

Mae hynny’n dibynnu ar y mathau o swyddi y mae gennych ddiddordeb ynddynt, beth yw eich sgiliau a’ch profiad a phwy arall fydd yn gwneud cais. Bydd y contractwyr yn dewis yr ymgeiswyr gorau am y swydd, ac efallai y bydd hynny’n golygu bod angen hyfforddiant arnoch. Ni fyddwn yn gofyn ichi wneud unrhyw waith ar y safle heb ichi fod wedi cael hyfforddiant i wneud hynny.

 

Fedra i ddim dod, beth ddylwn ei wneud?

Dylech gyflwyno eich CV a trosolwg cryno o feysydd gwaith y mae gennych ddiddordeb ynddo i info@parcadferconstruction.co.ukPeidiwch ag anghofio i gynnwys eichmanylion cyswllt llawn. Byddwn wedyn yn anfon eich CV i’r contractwr perthnasol.

Fydd Parc Adfer yn recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol parhaol?

Mae’r broses bresennol yn canolbwyntio ar swyddi adeiladu yn unig. Ar hyn o bryd, dydy Wheelabrator ddim yn casglu manylion personol pobl sydd â diddordeb mewn swyddi gweithredol, ond byddwn yn awyddus i glywed gan ymgeiswyr posibl yn nes at yr amser. Bydd y broses o recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol yn dechrau yn 2018, a bydd swyddi’n cael eu hysbysebu’n lleol a drwy’r Ganolfan Byd Gwaith. Bydd tua 35 o swyddi gweithredol ar gyfer y math hwn o gyfleuster maes o law, a’r rheini’n amrywio o reolwr safle, gwahanol ddisgyblaethau technegol arbenigol, staff gweinyddol, swyddogion gweithredol ac ati. Rydym yn gwybod bod talentau da ar gael yn lleol, ac rydym yn gobeithio mai pobl o’r ardal leol fydd yn llenwi’r swyddi hyn.

A oes cyfleoedd i gyflenwyr?

Mae’r ffair swyddi’n rhoi cyfle i bobl ddysgu am swyddi yn ystod y cyfnod o adeiladu’r prosiect. Cynhaliwyd digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ y llynedd. Ceir rhagor o wybodaeth yn y fan yma am gyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi.

Pwy sy’n cynnal y ffair swyddi?

Caiff y ffair swyddi ei chynnal gan CNIM, sef y cwmni a benodwyd gan Wheelabrator yn 2016 yn gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Mae CNIM wedi penodi Clugston i arwain y gwaith peirianneg sifil. 

Beth fydd angen i mi ddod efo fi?

Bydd angen ichi ddod â chopi o’ch CV i’w rhoi i’r contractwyr os oes gennych ddiddordeb mewn swydd arbennig. Bydd angen i’ch CV gynnwys manylion y sgiliau sydd gennych, eich profiad hyd yma a’ch manylion cyswllt. Gallwch gael cyngor gan y Ganolfan Byd Gwaith ar ysgrifennu CV. Ceir mwy o wybodaeth yn y fan yma.