Statws y safle ac amodau

STATWS Y SAFLE AC AMODAU

Ydy’r safle wedi cael ei gategoreiddio fel NAECI?

Na. Y bartneriaeth awdurdodau lleol oedd yn gyfrifol am dendr y prosiect, yn unol â chanllawiau ac arweiniad caffael Llywodraeth Cymru. Nid oedd yr arweiniad yn nodi y dylid defnyddio NAECI, felly nid yw’r prosiect wedi’i ddynodi fel safle NAECI.

A fydd y cyflog byw, neu uwch, yn cael ei dalu i bob gweithiwr?

Bydd. Bydd gweithwyr 25 oed neu hŷn, nad ydyn nhw yn eu blwyddyn gyntaf o brentisiaeth, yn ennill y Cyflog Byw Cenedlaethol o leiaf, a bydd y rhai o dan 25 oed yn ennill yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf, fel sy’n cael ei nodi gan gyfraith y DU.

Sut bydd cyfraddau cyflog yn cymharu â’r Cytundebau Cenedlaethol priodol (e.e. NAECI, CIJC/WRA)?

Bydd cyfraddau cyflog Parc Adfer yn cwrdd â’r cyfraddau tâl isaf perthnasol, neu’n uwch na hynny.   Mae cytundebau cyflogau cenedlaethol yn amrywio o ran eu cwmpas, ac maen nhw’n rhan bwysig ar gyfer y cyfnod adeiladu er mwyn galluogi’r prosiect i fynd rhagddo’n llyfn.

Fodd bynnag, bydd isgontractwyr CNIM, sy’n cyflogi gweithwyr ar gyfer crefftau mecanyddol, trydanol a chrefftau cysylltiedig, yn talu cyfraddau ac yn cyflogi eu gweithwyr o dan amodau sy’n debyg yn fras i’r rhai sydd wedi’u cynnwys yng Nghytundeb NAECI. 

Sylwch hefyd, ar gyfer cwmpas perthnasol gwaith sifil ac adeiladu, bydd cyfraddau tâl isaf CIJC/WRA ar waith gyda’r is-gontractwyr adeiladu perthnasol.