Ynglŷn â’r prosiect

Beth mae’r prosiect yn ei gynnwys?

Mae cyfleuster adfer ynni, o’r enw Parc Adfer, yn cael ei adeiladu ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint. Bydd y cyfleuster troi gwastraff yn ynni yn cynhyrchu 19 MW (gros) / 17 MW (net) o drydan glân a chynaliadwy ar gyfer cartrefi a busnesau lleol. Unwaith y daw’r cyfleuster yn weithredol yn 2019, bydd Parc Adfer yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi drwy brosesu hyd at 200,000 tunnell y flwyddyn o wastraff sydd wedi cael ei ailgylchu’n flaenorol, gan gynhyrchu digon o ynni adnewyddadwy i ddiwallu anghenion dros 30,000 o gartrefi. Bydd y cyfleuster yn defnyddio gwastraff lleol a rhanbarthol o bum ardal awdurdod lleol yng ngogledd Cymru, gan leihau faint o wastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi neu sy’n cael ei rag-drin i’w allforio i gyfleusterau troi gwastraff yn ynni yn Ewrop.

Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y pum awdurdod lleol Bydd y cyfleuster troi gwastraff yn ynni yn ailgylchu dros 15% o wastraff y prosiect drwy adfer metelau ac agregau, a bydd hyn yn arwain yn uniongyrchol at gynyddu cyfraddau ailgylchu Gogledd Cymru 7% yn fwy. Bydd y cyfleuster yn allforio trydan i’r grid cenedlaethol i helpu i fodloni gofynion ynni’r DU. Bydd y cyfleuster hefyd yn gallu allforio ynni gwres neu ager i ddefnyddwyr diwydiannol, masnachol neu breswyl cyfagos.

Pwy yw’r partneriaid sy’n rhan o hyn?

Cafodd Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru ei ffurfio gan Gyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych er mwyn canfod ateb cynaliadwy i ddelio â’r gwastraff sy’n weddill ar ôl ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r prosiect hefyd, a rhoddodd gymorth i’r pum awdurdod ddewis y cyfleuster troi gwastraff yn ynni a’i gaffael yn gyhoeddus. Cafodd Wheelabrator Technologies ei ddewis gan y bartneriaeth i ddylunio, datblygu, adeiladu a gweithredu Parc Adfer o dan gontract 25 mlynedd.

Pwy yw Wheelabrator Technologies?

Wheelabrator Technologies yw’r ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant yn y gwaith o newid gwastraff preswyl a gwastraff busnes bob dydd yn ynni glân. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator blatfform o 22 o asedau cynhyrchu pŵer ar draws yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig – 19 cyfleuster ynni-o-wastraff (tri yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd), tair gorsaf bŵer annibynnol, yn ogystal â phedwar safle tirlenwi lludw a thair gorsaf drosglwyddo. Ar hyn o bryd, mae gan Wheelabrator gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 6.8 miliwn tunnell (7.5 miliwn tunnell UDA), a chapasiti i gynhyrchu gwerth 825 megawat o drydan gyda’i gilydd – digon o ynni ar gyfer mwy na 771,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol. Mae gweledigaeth y cwmni, sef datblygu, darparu a chyflawni potensial ynni glân yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol. Mae Wheelabrator yn eiddo i Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar seilwaith ynni. I gael rhagor o wybodaeth am Energy Capital Partners, ewch i http://www.ecpartners.com. I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk.

Pwy sy’n ariannu’r cyfleuster?

Mae Parc Adfer yn enghraifft dda o bartneriaeth gyhoeddus-preifat. Bydd yr awdurdod sy’n rhan o’r Bartneriaeth yn talu “ffi glwyd” i waredu pob tunnell o wastraff mae’n ei gludo i Barc Adfer, gyda chymorth ariannol yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru dros gyfnod gweithredu contract cyflenwi tanwydd o 25 mlynedd. Gyda’r cymorth hirdymor yn ei le, roedd Wheelabrator Technologies yn gallu codi swm sylweddol o gyfalaf ecwiti ac arian banc trydydd parti a oedd yn angenrheidiol i ddylunio, adeiladu ac wedyn gweithredu Parc Adfer, a chynnal prisiau trin sefydlog a chystadleuol dros oes y contract. Ar ddiwedd oes y contract, bydd y cyfleuster yn cael ei drosglwyddo i’r awdurdod.

Pwy sy’n adeiladu’r cyfleuster?

Mae Wheelabrator Technologies wedi dewis Grŵp CNIM yn gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu. Mae CNIM wedi penodi Clugston Construction i arwain ar y gwaith peirianneg sifil. Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar ddylunio ac adeiladu gweithfeydd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o safleoedd ynni-o-wastraff ym mhob cwr o’r byd. Mae cwmni Clugston Construction o’r Deyrnas Unedig yn gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil, sydd wedi datblygu enw da am gyflwyno amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau yn ddiogel, llawer ohonyn nhw’n gynlluniau sydd wedi ennill gwobrau proffil uchel i gleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd isgontractwyr yn cael eu defnyddio yn ystod gwaith adeiladu’r cyfleuster. Cafodd digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ei gynnal ym mis Tachwedd 2016 ac mae modd i gyflenwyr gofrestru eu diddordeb o hyd drwy anfon e-bost i info@parcadferconstruction.co.uk.

Beth yw’r amserlen ar gyfer y gwaith adeiladu?

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Ionawr 2017, a disgwylir i’r cyfleusterau fod yn weithredol yn ystod gwanwyn 2019.