Ynglŷn â’r prosiect

YNGLŶN Â’R PROSIECT

Beth mae’r prosiect yn ei gynnwys?

Prosiect i adeiladu cyfleuster adfer ynni, o’r enw Parc Adfer, ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yw hwn. Bydd y cyfleuster hwn yn trin y gwastraff gweddilliol nad oes modd ei ailgylchu, o bum ardal awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru – oddeutu 200,000 tunnell i gyd. Bydd y cyfleuster yn defnyddio’r gwastraff i greu 16.6 MW o ynni trydanol, drwy ei losgi mewn dull diogel, sy’n cael ei reoli, i gynhyrchu gwres ar ffurf stêm a thrydan. Byddai’r ynni a gynhyrchir yn ddigon i roi pŵer i oddeutu 30,000 o gartrefi.

Mae’n bosib y byddai ffatrïoedd diwydiannol eraill yng Nglannau Dyfrdwy yn gallu defnyddio’r stêm, a bydd y trydan yn cael ei allgludo i’r grid cenedlaethol i helpu i fodloni anghenion ynni y Deyrnas Unedig. Ystyrir mai dyma’r ateb mwyaf amgylcheddol gynaliadwy er mwyn rheoli gwastraff trefol gweddilliol.

Pwy yw’r partneriaid sy’n rhan o hyn?

Ffurfiodd Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych Bartneriaeth Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (y Bartneriaeth), er mwyn canfod ateb i ymdrin â’r gwastraff sy’n weddill ar ôl ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r prosiect hefyd, gan helpu’r awdurdodau i ddewis a sicrhau’r cyfleuster.

Mae’r bartneriaeth wedi dewis y cwmni ynni arbenigol, Wheelabrator, i ddatblygu a gweithredu Parc Adfer.

Pwy yw Wheelabrator?

Mae Wheelabrator yn gwmni sy’n datblygu a gweithredu cyfleusterau adfer ynni, ac mae’n berchen ar rai hefyd. Mae gan y cwmni hanes hir o ddarparu gwasanaethau effeithiol a dibynadwy i awdurdodau lleol, busnesau a chymunedau lleol ar draws y byd. Mae’r cwmni wedi datblygu, gweithredu a bod yn berchen ar gyfleusterau tebyg am dros 40 o flynyddoedd, ac mae ganddo hanes cryf o gynnig dibynadwyedd a pherfformiad gweithredol hirdymor gwych.

Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu?

Caiff y prosiect ei ariannu gan Wheelabrator, i ddylunio ac adeiladu’r cyfleuster. Bydd y bartneriaeth yn talu ‘ffi glwyd’ am ddefnyddio’r cyfleuster am bob tunnell o wastraff a gludir i Barc Adfer. Fel hyn, bydd modd talu am y cyfleuster dros gyfnod ei gontract o 25 mlynedd.

Pwy fydd yn adeiladu’r cyfleuster?

Mae Wheelabrator wedi dewis Grŵp CNIM fel y contractwr EPC (Peirianneg, Caffael ac Adeiladu). Mae CNIM wedi penodi Clugston Construction i arwain ar y gwaith peirianneg sifil.

Mae Grŵp CNIM yn arbenigwr blaenllaw yn Ewrop ar ddylunio ac adeiladu gweithfeydd pŵer, ac mae wedi cyflawni 163 o safleoedd ynni-o-wastraff ym mhob cwr o’r byd.

Mae cwmni Clugston Construction o’r Deyrnas Unedig yn gontractwr adeiladu a pheirianneg sifil sydd wedi datblygu enw da am gyflwyno amrywiaeth eang o wasanaethau a phrosiectau, llawer ohonyn nhw’n gynlluniau sydd wedi ennill gwobrau proffil uchel i gleientiaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd gofyn cael nifer o isgontractwyr yn ystod cyfnod adeiladu’r cyfleuster. Mae’r cyfleoedd wedi’u rhestru yma. Cynhaliwyd digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar 3 Tachwedd 2016, i gyflenwyr a oedd â diddordeb mewn gweithio ar brosiect Parc Adfer. Ond, os na fuoch chi yn y sesiwn, gallwch gofrestru diddordeb eich cwmni yma.

Beth yw’r amserlen ar gyfer y gwaith adeiladu?

Agorwyd y safle ym mis Ionawr 2017, ac mae disgwyl y bydd y rhaglen adeiladu gyffredinol yn para am oddeutu tair blynedd.